Algemene voorwaarden

LEES HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Marlijn Mind & Body valt onder Triple M Health en verzorgt bewegingslessen op het gebied van pilates en yoga voor volwassenen. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan de lessen. Triple M Health is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Art 1: Inschrijving
 voor de lessen gaat in  na verzoek om een inschrijfformulier in te vullen( voor nieuwe deelnemers) welke per mail  toegezonden word als Word bestand en zelf uitgeprint en ingevuld dienen te worden. De formulieren moeten ingeleverd  worden bij de docent voorzien van handtekening, dan is de inschrijving geldig en gaat men  akkoord met  de algemene voorwaarden. Deelneming  aan de reguliere lessen en cursussen is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vorm. Deelname aan de lessen is op eigen risico.

Art 2: Betaling
 van de reguliere lessen geschied  per maand via een Tikkie verzoek.

Art 3:  De opzegging moet mondeling en schriftelijk gemeld zijn  per mail voor de 1e van de maand. In die nieuwe maand (tussen  de1e en de 31e) kan dan nog les gevolgd worden en is er nog lesgeld verschuldigd. Graag tijdig melden als je de lessen wilt opzeggen i.v.m de bezetting van de lessen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren door langdurige ziekte van de deelnemer kan na overleg van een medische verklaring van een huisarts of specialist gezocht worden naar een passende oplossing.

Art 4: 
Bij ziekte of uitval van de docent zal Marlijn Mind & Body indien mogelijk voor passende vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is zal Marlijn Mind & Body de leerlingen/deelnemers zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Marlijn Mind & Body zal in dat geval met alternatieve data / inhaal mogelijkheden komen. In geval van ziekte en/of uitval van de docent heeft de cursist/leerling geen recht op ( schade) vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van vervanging van de lessen voortvloeiend uit ziekte en/of uitval van de docent liggen bij Marlijn Mind & Body. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Art 5: 
Privacy: De persoonsgegevens van de cursist worden alleen gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en de cursist op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen en toekomstige activiteiten. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zijn alleen toegankelijk voor Marlijn Mind & Body.

Art 6: Aansprakelijkheid
: Deelname aan de lessen geschied op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient men een arts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen per direct aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren. Marlijn Mind & Body is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal/vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen en cursussen.

Art 7: Beeldopname
: Marlijn Mind & Body behoud zich het recht tot maken van beeld- en /of geluidopnamen tijdens de lessen en cursussen en deze te gebruiken voor promotieactiviteiten.

Art 8:  Marlijn Mind & Body zet zich volledig in om van de lessen/cursussen een succes te maken en de leerlingen en cursisten kwaliteit te leveren en een veilige fysieke en emotionele omgeving  te bieden. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dit dan per omgaande (schriftelijk, per mail of telefonisch). Er wordt alles aan gedaan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing  te komen.

Art 9: Vakanties
 worden tijdig aan gegeven en vallen niet altijd gelijk met de schoolvakanties. In de zomer  juli t/m de hele maand augustus zijn er geen lessen. Er worden 38 lessen in een seizoen gegeven. 

Art 10: Overige
 Marlijn Mind & Body behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de lessen, de lestijden en dagen en tarieven en vakanties.  Informatie over opleiding en ervaring van de docent kijk dan bij “wie”op de website waar de docent zichzelf introduceert.