Marlijn Mind & Body valt onder Triple M Health en verzorgt bewegingslessen op het gebied van pilates  voor volwassenen. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de aangeboden diensten. Triple M Health is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Art 1: Inschrijving
 voor de lessen en cursussen gaat via het invullen van een inschrijfformulier. Het dient ingeleverd  te worden bij de docent voorzien van handtekening, dan is de inschrijving geldig en gaat men  akkoord met  de algemene voorwaarden. Deelneming  aan de reguliere lessen en cursussen is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Hiervoor dient u een gezondheidsverklaring van Marlijn Mind & Body ondertekend in te leveren.

Art 2: Betaling
 van de reguliere lessen geschied  per Tikkie per maand. De cursussen worden vooraf betaald.

Art 3: Opzegging 
van de lessen. De opzegging moet mondeling en schriftelijk gemeld zijn  per mail voor de 1e van de maand. In die nieuwe maand (tussen  de1e en de 31e) kan dan nog les gevolgd worden en is er nog lesgeld verschuldigd. Graag tijdig melden als je de lessen wilt opzeggen i.v.m de bezetting van de lessen. Wanneer de cursussen en of lessen niet door kunnen gaan vanwege te weinig cursisten of andere omstandigheden wordt het cursusgeld teruggestort. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren door langdurige ziekte van de deelnemer kan na overleg van een medische verklaring van een huisarts of specialist gezocht worden naar een passende oplossing. Bij doorbetalen van het lesgeld blijft de plaats voor de deelnemer beschikbaar. Bij opzegging of niet doorbetalen van het lesgeld kan het zijn dat er geen plaats meer is voor de deelnemer bij terugkeer. Bij deelname aan lessen in Bredevoort wordt geadviseerd door te betalen omdat er beperkt plaats is en er regelmatig nieuwe deelnemers zich aanmelden.

Art 4: 
Bij ziekte of uitval van de docent zal Marlijn Mind & Body indien mogelijk voor passende vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is zal Marlijn Mind & Body de leerlingen/deelnemers zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Marlijn Mind & Body zal in dat geval een les opsturen via youtube. In geval van ziekte en/of uitval van de docent heeft de cursist/leerling geen recht op ( schade) vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van vervanging van de lessen voortvloeiend uit ziekte en/of uitval van de docent liggen bij Marlijn Mind & Body. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Art 5: 
Privacy: De persoonsgegevens van de cursist worden alleen gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren  en de cursist op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen en toekomstige activiteiten. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en zijn alleen toegankelijk voor Marlijn Mind & Body. Na uirschrijving worden de gegevens van de leerling verwijderd. 

Art 6: Aansprakelijkheid
: Deelname aan de lessen geschied op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient men een arts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen per direct aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren. Marlijn Mind & Body is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal/vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen en cursussen.

Art 7: Beeldopname
: Marlijn Mind & Body behoud zich het recht tot maken van beeld- en /of geluidopnamen tijdens de lessen en cursussen en deze te gebruiken voor promotieactiviteiten.

Art 8:  Marlijn Mind & Body zet zich volledig in om van de lessen/cursussen een succes te maken en de leerlingen en cursisten kwaliteit te leveren en een veilige fysieke en emotionele omgeving  te bieden. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dit dan per omgaande (schriftelijk, per mail of telefonisch). Er wordt alles aan gedaan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing  te komen.

Art 9: Vakanties
: De zomervakantie valt in de maanden  juli en augustus.  De kerstvakantie is 2 weken. De voorjaarsvakantie  en meivakantie zijn 1 week en in principe gelijk aan de schoolvakanties tenzij er wijzigingen zijn die per mail doorgegeven worden. Het lesseizoen loopt vanaf half augustus tot en met juli, tenzij anders wordt besloten. Er zijn 39 of 40 lessen per seizoen.

Art 10: Overige:
 Marlijn Mind & Body behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de lessen, de lestijden en dagen en tarieven en vakanties.  Informatie over opleiding en ervaring van de docent kijk dan bij “wie”op de website waar de docent zichzelf introduceert.